Fizioterapija na domu

MoA?ganska kap in fizioterapija


Podjetje Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. vam nudi strokovno rehabilitacijo po moA?ganski kapi. Razvili smo lastno tehniko, s katero spravimo nazaj na noge 90% naA?ih pacientov. Rehabilitiramo tako nepokretne paciente kot tudi tiste, ki so manj prizadeti. VeA? o vzrokih in posledicah moA?ganske kapi ter kako se lotiti ustrezne rehabilitacije, pri A?emer igra najveA?jo vlogo fizioterapija, si lahko preberete v naslednjih vrsticah.

Ai??

MoA?ganska kap in njeni vzroki


O moA?ganski kapi govorimo, ko pride do prekinitve prekrvavitve v moA?gane, za katero sta moA?na dva vzroka. Prvi je, ko v krvi nastane strdek in se le-ta zaustavi v A?ili v moA?ganih, zaradi A?esar potem moA?gani od tistega mesta dalje nimajo veA? prekrvavitve ai??i?? to vrsto moA?ganski kapi imenujemo ishemiA?na moA?ganska kap. Drugi vzrok pa je, ko A?ila v moi??i??ganih poA?i in kri veA? ne potuje naprej po tej A?ili, zaradi A?esar moA?gani zopet niso ustrezno prekrvavljeni ai??i?? tako obliko kapi imenujemo hemoragiA?na moA?ganska kap. Fizioterapija lahko nudi rehabilitacijo ne glede na vrsto kapi.


MoA?ganska kap, njene posledice in ustrezno ukrepanje


ObiA?ajno se moA?ganska kap najbolj oA?itno kaA?e navzven v obliki zunanjih fiziA?nih posledic. Te so prizadetost govora in onemogoA?eno ali zmanjA?ano premikanje okonA?in. Vendar pa mnogokrat pri moA?ganski kapi niso prizadete le okonA?ine in govor, ampak je, kar je navzven manj opazno, v osnovi pri moA?ganski kapi prizadet tudi trup in s tem miA?ice trupa.


A?e bi bila prizadeta le noga, ki ovira hojo, lahko namreA? stanje popravimo z raznimi pripomoA?ki, kot so opornice, ki pomagajo nadomeA?A?ati manjkajoA?o moA? v miA?icah, medtem ko je pri trupu stanje bolj problematiA?no, saj ustreznih opornic za pomoA? miA?icam trupa ni. Dokler miA?ice trupa po utrpeti moA?ganski kapi ne morejo dvigniti kolka in vzdrA?evati stabilnosti ter ravnoteA?ja telesa, do takrat takega pacienta ni moA?no postaviti na noge, kaj A?ele, da bi samostojno hodil. Pri tovrstni rehabilitaciji je zato ustrezna fizioterapija izrednega pomena.

Ai??

Ravno tako ni vseeno, kako dolgo se terapija izvaja, kakA?na je njena sistematika ter kdo je vaA? terapevt. A?asa, ki ga izgubite neposredno po moA?ganski kapi, namreA? ne morete nadoknaditi kasneje. Zato je A?e od samega zaA?etka nujna dosledna rehabilitacija, ki naj traja vsaj 18 mesecev. V tem A?asu se lahko le-ta dopolnjuje z drugimi ustanovami, kot so rehabilitacijski centri SoA?a, Izlake, razne toplice… Ker pa terapije v teh zavodih trajajo le po nekaj tednov, je v vmesnem A?asu A?e vedno potrebno delati samostojno, pod nazdorom izkuA?enega in strokovno podkovanega fizioterapevta, ki vadi tako z bolnikom kot tudi s svojci ter obenem dosledno poveA?uje teA?avnost vaj za ustrezen napredek.


Fizioterapija kot sistem rehabilitacije po moA?ganski kapi se torej najprej osredotoA?i ravno na miA?ice trupa, preko katerih lahko ponovno zgradimo centralno stabilnost organizma, kar je kljuA?nega pomena za ravnoteA?je in hojo. Ai??ele ko so se miA?icam trupa povrne moA? in vzdrA?ljivost, se lahko pozornost prenese na okonA?ine in kasneje na povezevanje vsega v hojo. A?e rehabilitacija ne bo zastavljena na tak naA?in, bo do dobrega rezultata veliko teA?je priti. V vsakem primeru pa bo le-ta poA?asnejA?i.


V podjetju Therapia d.o.o. – fizioterapija na domu smo ravno v ta namen razvili lastno tehniko, ki zaA?ne rehabilitacijo pri osnovi, se pravi pri trupu. Namen te tehnike je, da se po moA?ganski kapi in njenih posledicah najprej ponovno razvijejo proksimalne miA?ice, se pravi miA?ice bliA?je srediA?A?u telesa, ki nudijo oporo celotnemu telesu tako pri stanju kot pri hoji, in A?ele potem preostale miA?ice vedno bolj distalno (stran od centra telesa), ki seveda tudi igrajo pomembno vlogo pri hoji. Na tak naA?in lahko postavimo na noge vse paciente, pri katerih lahko vsaj do neke mere oA?ivimo zadostno koliA?ino proksimalnih miA?ic, torej naA?ih ciljnih miA?ic.


V konA?ni fazi sicer ne moremo zagotoviti tega ali se bo miA?ica po moA?ganski kapi odzvala ali ne. Tega ne more zagotoviti nihA?e, je pa s temi vajami ta verjetnost veA?ja. Ko pa dejansko pride do faze, ko ciljne miA?ice oA?ivijo (predvsem sta to miA?ici quadratus lumborum, ki skrbi za dvigovanje kolka pri hoji, ter gluteus medius), pa je potem zelo veliko odvisno od ustreznega pristopa samega fizioterapevta. A?e namreA? le-ta uspe oA?iveti predvsem prej omenjene mii??i??ice, potem lahko z ustrezno tehniko (kot je recimo naA?a tehnika) v veliki meri doseA?e ustrezno stabilnost trupa ter v konA?ni fazi A?eleni cilj, ki je najprej postavitev pacienta zopet na noge in v konA?ni fazi hoja pacienta. Takrat lahko reA?emo, da je bila fizioterapija uspeA?na.


Primer naA?ega pacienta


Kot primer lahko navedemo pacienta, ki nam je po konA?ani rehabilitaciji poslal zahvalno pismo. Omenjenega pacienta so v Rehabilitacijskem zavodu SoA?a zavrnili, ker ni dosegal kriterijev, saj ni mogel samostojno sedeti, oziroma ohranjati sedeA?ega poloA?aja. Zavrnili so ga tudi v toplicah in mu predlagali, da gre v oskrbo doma za upokojence. Tako je pristal v domaA?i oskrbi na A?eljo svojcev, ki so poskusili A?e z nami, saj so dobili nasvet, da lahko fizioterapija pomaga pri tovrstni rehabilitaciji.


Ko smo zaA?eli rehabilitacijo z njim, smo veliko A?asa (nekaj mesecev, ker je bil res v slabem stanju) posvetili krepitvi miA?ic trupa, da so se le-te sploh aktivirale in pridobile nekaj svojih funkcij ter da je glava dobila vsaj delni nadzor nad njimi. To pomeni, da si je glava A?elela premakniti kolk in da je do tega giba tudi dejansko priA?lo. Fizioterapija in z njo omenjena tehnika naA?ega podjetja sta sA?asoma miA?ice razvili do te mere, da je lahko pacient samostojno sedel v sedeA?em poloA?aj, ne da bi bil naslonjen, tudi veA? ur. Slednje je tudi osnova za nadaljnje delo. Z nadaljevanjem terapije pa smo v konA?ni fazi dosegli, da lahko omenjeni pacient danes hodi samostojno. HA?i ga sicer spremlja zaradi same varnosti, vendar pri hoji ne potrebuje pomoA?i.


Drugi primer pa je pacient, ki ravno zakljuA?uje rehabilitacijo in je tudi prebolel moA?gansko kap. Pacient je bil sicer po enem mesecu pokreten, vendar mu je kap vseeno pustila posledice. Te so bile sledeA?e: zmanjA?ala se mu je stabilnost pri hoji (predvsem na neravnih in spolzkih podlagah), teA?ave je imel torej z ravnoteA?jem, obhajal ga je obA?utek, da bo padel, saj ni bil prepriA?an sam vase. NaA?eloma pa je vseeno lahko funkcioniral v domaA?em okolju. Tudi pri njemu smo uporabili popolnoma enak sistem ai??i?? tehniko krepitve najprej miA?ic trupa ter nato prehod na okonA?ine. PoslediA?no pa prenos nauA?enega v hojo in aktivne gibe. Po nekaj mesecih je pacient sedaj povsem samostojen in lahko v celoti skrbi zase ter ga ni veA? strah padcev. PoslediA?no je bolj aktiven, veA? hodi in raje vadi.


A?e vas je prizadela moA?ganska kap in bivate v Ljubljani, njeni okolici ali na Gorenjskem, nas za brezplaA?en obisk in pregled pokliA?ite na 040 858 959.

Za ogled osnovnih vaj za fizioterapijo pa kliknite na naslednjo povezavo: Fizioterapija – prikaz osnovnih vaj


Vsak dan obiskujemo nove in nove paciente po moA?ganski kapi.

MoA?ganska kap je nevroloA?ka bolezen, pri kateri pride do nevroloA?kih simptomov zaradi prekinitve dotoka krvi v moA?gane.

Pomagamo vam v razliA?nih stanjih:

- takoj po moA?ganskiAi??kapi, da vas rehabilitiramo do stopnje, da lahko greste v nadaljnjo rehabilitacijo v univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A, toplice

- po rehabilitaciji v drugih institucijah, da z rehabilitacijo A?e nadaljujete in napredujete, saj se v prvem letu ali letu in pol lahko naredi A?e zelo veliko in je A?koda da tega ne bi izkoristili,

- nekateri ste po moA?ganski kapi tako prizadeti, da ne boste nikoli sprejeti na rehabilitacijo v univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A. Mi pa vamAi??lahko A?e veliko pomagamo inAi??kljub vsemu z vamiAi??dosti napredujemo,

- z naA?imi terapijami obvarujemo leA?eA?e bolnike pred dekubitusi, pljuA?nicami…

- svojce bolnikov nauA?imo, kako ravnati z bolnikom pri negi in vajah, da se kar najmanj utrudijo in hkrati naredijo nego ali vaje na terapevtski naA?in.


Za vse bolnike po moA?ganski kapi je prvi obisk diplomiranega fizioterapevta na domu BREZPLAA?EN, tako se lahko z njim pogovorite. On vam iz izkuA?enj pove, kaj vse bomo lahko pri vas A?e dosegli.


Pri bolnikih po moA?ganski kapi je vedno tako, da prej ko zaA?nete s profesionalno rehabilitacijo, hitreje lahko doseA?ete, kar se da najveA?jo samostojnost in boljA?o kvaliteto A?ivljenja. Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.


P.s. Pomembno je povedati, da z nestrokovno fizioterapijo lahko naredite sebi veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.MoA?ganska kap je v sodobnem A?asu zelo velik problem. Strokovnjaki pa svetujemo, da se bolniki po moA?ganski kapi A?im prej obrnete na usposobljenega fizioterapevta, ki bo vaA?e zdravstveno stanje kar se da izboljA?al.

- Pri moA?ganski kapi lahko stanje v prvem letu drastiA?no izboljA?amo!

- Kaj nastane, i??i??e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako nam lahko strokovnjak pomaga?

- SporoA?ilo gospe Alojzije.

- VeA? o moA?ganski kapi.


Pri moA?ganski kapi lahko stanje v prvem letu drastiA?no izboljA?amo!

Ljudem se v veA?ini primerov ritem A?ivljenja po preboleli moA?ganski kapi zelo spremeni. Zato je pomembno, da se A?lovek v zaA?etnem obdobju res posveti rehabilitaciji, saj lahko takrat svoje stanje najbolj izboljA?a. To pa mu omogoA?a tudi veA?jo kvaliteto A?ivljenja. Zavedati se je potrebno, da 90% bolnikov po moA?ganski kapi ni sprejetih na rehabilitacijo v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A in tudi tisti, ki so dostikrat tam A?e ne doseA?ejo svojega maksimalnega okrevanja. VeA?ina pacientov, ki ni sprejeta v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A, tja niso sprejeti zato, ker je njihovo zdravstveno stanje preslabo. Zato bi bilo dobro, da bi poskusili s strokovnjakom A?e na svojem domu in skuA?ali stanje izboljA?ati do takA?ne mere, da bi ustrezalo pogojem Univerzitetnega zavoda za rehabilitacijo SOA?A.


Kaj nastane, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

Na A?alost veliko ljudi svoje svojce po preboleli moA?ganski kapi zgolj neguje ali pa jih na nego in oskrbo poA?lje v dom starejA?ih obA?anov. Veliko premalo pomena pa dajo sami terapiji slednjih, kar kljub zaA?etnemu izboljA?anju pripelje do hitrega poslabA?anja zdravstvenega stanja bolnikov.

A?e povemo primer: naA?a pacientka Alojzija, 65 let, Ai??je bila po preboleli moA?ganski kapi nekaj dni popolnoma nepokretna in brez sposobnosti govora. Po mesecu in pol se je lahko s svojci posedla in se pri negi s pomoA?jo obrnila iz levega na desni bok. Na rehabilitacijo vAi??univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A ni bila sprejeta. Ker ni imela ustrezne terapije se ji je tonus v miA?icah zaA?el zelo poviA?evati. BoleA?ine v prizadeti rami so se ji poveA?ale. PoslediA?no je veA?ino A?asa leA?ala v postelji, zato so se ji zaA?ele pojavljati A?e druge teA?ave, kot so zaprtje, preleA?anine… Dobila je celo pljuA?nico.


Kako nam lahko strokovnjak ai??i?? fizioterapevt pomaga?

Pomembno je, da po moA?ganski kapi ukrepamo kar najhitreje in od zaA?etka res vso energijo usmerimo v rehabilitacijo bolnika. Najprej bolniki ponavadi pristanejo v bolniA?nici, kasneje pa gredo na razliA?ne konce. Najbolj sreA?ni primeri v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A in od tam A?e za nekaj A?asa v toplice. VeA?ina pa jih pristane kar doma ali pa v domu starejA?ih obA?anov.

A?e nadaljujemo kar z zgodbo gospe Alojzije, katere svojci so nas po A?tirih mesecih in pol poklicali in povpraA?ali po terapiji. Z gospo Alojzijo smo zaA?eli aktivno izvajati terapijo, v katero smo vkljuA?ili tudi svojce. Po treh mesecih je Alojzija napredovala do stopnje, ko se je lahko sama posedla in samostojno sedela. Tako je bila sprejeta v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A, kjer so s terapijo nadaljevali in ji poleg terapije izdelali A?e primerne opornice in pripomoA?ke za hojo. Gospa Alojzija nas je po rehabilitaciji ponovno poklicala, saj je lahko naredila A?e nekaj korakov. Mi smo s terapijo pri njej doma nadaljevali in jo nauA?ili funkcionirati v njenem okolju in prehoditi njene stopnice.


SporoA?ilo gospe Alojzije

Zahvaljujem se terapevtom podjetja Therapia d.o.o., zaradi katerih lahko sedaj skrbim sama zase, A?eprav veA? ne kuham, ker nimam te potrebe. Sem zelo zadovoljna, saj lahko poA?nem vse aktivnosti , ki sem jih poA?ela, ko sem bila A?e zdrava. Po dolgi dobi v postelji znam zelo ceniti koliko pomeni, da lahko stopim na svoje noge in odkorakam iz sobe v sobo ali pa ven v naravo.


VAi??naA?em podjetju izvajamo vedno veA? fizioterapevtskih terapij ravno na bolnikih po moA?ganski kapi.

Ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.


VeA? o moA?ganski kapi

MoA?ganska kap je eno najpogostejA?ih nevroloA?kih obolenj, ki prizadene sodobnega A?loveka.

O moA?ganski kapi govorimo takrat, ko pride do zamaA?itve (ishemiA?na moA?ganska kap ali infarkt) ali do krvavitve ( hemoragiA?na moA?ganska kap) v eni izmed A?il, ki oskrbujejo moA?gane s kisikom in hranilnimi snovmi. Ob taki zamai??i??itvi ali krvavitvi pride do motene oskrbe moA?ganov s kisikom ter poslediA?no do poA?kodbe tistega dela moA?ganov, ki ga poA?ena ali zamaA?ena A?ila oskrbuje.

V trenutku dogodka moA?ganske kapi je najpomembnejA?e preA?ivetje prizadetega, torej A?imprejA?nja vzpostavitev dihanja in prekrvavitve, ukrepanje v primeru nezavesti in bolniA?niA?na oskrba, kjer spremljajo vse vitalne znake po dogodku.

Po vzpostavitvi najpomembnejA?ih A?ivljenjskih funkcij sledi ugotavljanje narejene A?kode, ki se kaA?e v telesni simptomatiki, znaA?ilni za vsak posamezen del v moA?ganih, ki je bil prizadet.


KliniA?na slika

http://www.cps-india.org/2018/02/15/omnicef-300-mg-price/ A?e na pogled in z nekaj vpraA?anji, lahko tudi brez CT preiskave, ugotovimo pribliA?no kateri del moA?ganov je bil prizadet, saj je vsak del moA?ganov doloA?en za posamezne funkcije. MoA?ganski polobli ali hemisferi skrbita za gibanje in senzibiliteto diagonalne polovice telesa, zato imamo pri poA?kodovani levi hemisferi kliniA?no sliko izraA?eno na desni polovici telesa in obratno.

Najbolj znaA?ilna slika osebe po moi??i??i??i??ganski kapi je nedvomno hemiplegija ali hemipareza, kar pomeni prizadetost polovice telesa, ki je lahko zdruA?ena A?e z motnjami govora, raA?unanja, branja in pisanja A?e je prizadeta leva hemisfera; z motnjami vida po polovici vidnega polja, A?e je prizadet zatilni predel moA?ganov; A?e je okvara v sprednjem delu moA?ganov je bolj prizadeta noga, A?e pa je priA?lo do kapi v srednjem delu, roka. NajteA?je so posledice prizadetosti A?elnega reA?nja, zlasti za svojce in okolico, saj le-ta privede do osebnostnih sprememb A?loveka.


Dejavniki tveganja za moA?gansko kap

Dejavnike tveganja delimo na tiste, na katere nimamo vpliva ter na tiste, na katere lahko vplivamo.

Med prve A?tejemo starost in spol, kjer so na slabA?em poloA?aju moA?ki, saj A?enske do 40. leta varujejo hormoni, zlasti estrogen, sledita dednost in pojav moA?ganske kapi v druA?ini.


Dejavniki, na katere lahko vplivamo so:

 • zviA?an krvni pritisk (nad 140/90 mmHG)

 • sladkorna bolezen

 • maA?A?obe v krvi (zviA?an holesterol)

 • kajenje

 • prekomerno uA?ivanje alkohola

 • motnje srA?nega ritma

m

Zdravljenje moA?ganske kapi

Pomembno je, da z zdravljenjem priA?nemo takoj, ko opazimo kakrA?nekoli znake moA?ganske kapi. Obii??i??i??i??i??i??ajno predno A?loveka prizadene moA?ganska kap, le-ta doA?ivi opozorilne znake zaradi tranzitorne ishemiA?ne atake (TIA), katere znaki so enaki kot pri moA?ganski kapi Generic seroquel cost walmart (povesi se ustni kot, prizadeta je polovica telesa, motnje govora ipd.) le da so prehodne narave, saj jih povzroA?i manjA?i krvni strdek, ki se v roku 24 ur stopi.

Nekateri ljudje veA?krat doA?ivijo TIA, ne da bi priA?lo do moA?ganske kapi, a A?al je veA?ina takih, ki ji sledi prava moA?ganska kap, katere posledice ne minejo tako hitro. Takrat je pomembno, da se ukrepa takoj, saj vam lahko v bolniA?nici dajo fibrinolitiA?no terapijo, ki raztaplja krvne strdke, vendar deluje samo 3 ure po napadu moA?ganske kapi. Po tem i??i??i??i??asu so poA?kodbe moA?ganov zaradi pomanjkanja kisika trajne in nepovratne.

V primeru da prej omenjena terapija ne pomaga, A?loveka zadrA?ijo v bolniA?nici na opazovanju, hkrati pa s pomoA?jo fizioterapevta, delovnega terapevta, po potrebi tudi logopeda in psihoterapevta, takoj priA?nejo z rehabilitacijo, ki je obiA?ajno dolgotrajna in se nadaljuje tudi po odhodu iz bolniA?nice bodisi v specializirano ustanovo ali v domaA?o oskrbo.

Nadaljevanje rehabilitacije je kljui??i??nega pomena za kasnejA?o kvaliteto A?ivljenja. DaljA?i ko je A?as brez rehabilitacije (zlasti v domaA?i oskrbi), Ai??slabA?e so moA?nosti za obnovo telesnih funkcij in samostojnosti.

Statistika kaA?e, da so posledice moA?ganske kapi v veA?ini primerov neugodne (zlasti zaradi neprimerne, prepozne ali pa v najslabA?em primeru brez kakrA?nekoli rehabilitacije), saj je veA? kot polovica ljudi laA?jih invalidov, ki se nikoli veA? ne vrnejo v star naA?in A?ivljenja, slabih 20% je teA?kih invalidov, ki so v vseh dnevnih aktivnostih odvisni od tuje pomoA?i in le 14% je takih, ki z rehabilitacijo odpravijo vse posledice moA?ganske kapi.


PrepreA?evanje moA?ganske kapi

Najpomembneji??i??i nai??i??i??i??i??i??in prepreA?evanja je vsekakor zdrav naA?in A?ivljenja za vse ljudi, A?e zlasti pa morajo biti na to pozorni vsi tisti, ki imajo katerega od navedenih dejavnikov tveganja, na katere ne moremo vplivati, poleg tega pa A?e nezdrav A?ivljenjski slog.


Tako so najpomembnejA?i ukrepi:

 • sprememba A?ivljenjskega sloga

 • zniA?ati visok krvni pritisk Keppra order online

 • uravnavati krvni sladkor

 • zniA?ati holesterol

 • opustiti nezdrave razvade (kajenje)

 • alkohol uA?ivati zmerno (1-2 kozarca vina/piva na dan)

 • redna telesna dejavnost, vsaj 3x na teden po 30-60 minut


Simptomi moi??i??ganske kapi:

 • krvni strdek (moA?ganska tromboza)

 • moA?ganska embolija (odtrga delA?ek krvnega strdka, ki je nastal nekje v telesu, kri ga nato zanese do manjA?ih moA?ganskih arterij, ki jih strdek zamaA?i)

 • moA?ganska krvavitev (A?ilna stena poA?i, kri pa se razlije po moA?ganih)

m

Znaki moA?ganske kapi:

 • delna ali popolna ohromelost desne ali leve polovice telesa

 • motnja zaznavanja ohromele polovice telesa

 • motnje govora, branja, pisanja, zmanjA?ano vidno polje

 • popolna slepota

 • vrtoglavica

 • dvojni vid

 • motnja poA?iranja

 • zadrA?evanja vode in blata

 • zmedenost

 • krA?i

 • nezavest

m

Vrste moA?ganske kapi:

 • moi??i??ganska kap brez kliniA?nih znakov

 • moA?ganska kap z A?ariA?A?nimi znaki (A?ila se razpoA?i, kri pa se razlije v moA?gane)

 • A?ilna demenca

 • subarahnoidna krvavitev

 • okvara moA?ganov zaradi zviA?anega krvnega tlaka

mm

Povii??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??an miA?iA?ni tonus

PoviA?an tonus miA?ic je kliniA?ni znak, ki gaAi??obA?utimoAi??kot teA?je premikanje nai??i??ih okonA?in in/ali trupa. Gre za napetost v miA?icah. NaA?i gibi so bolj odsekani, trA?i, nenatanA?ni.Ai??Zdravnik pri nevroloA?kem pregledu z opazovanjem in premikanjem prav tako opredeli tonus miA?ic, ki pa poviA?an sam po sebi A?e niA? ne pomeni. Pomemben je celoten vtis vkljuA?no zAi?? gibalnimi sposobnosti, s kitnimi refleksi, z miA?iA?no moA?jo. Zelo priporoA?ljiva je nevrofizioterapija, s katero boste izvajali posebne vaje. O njih vas bo pouA?il za to posebno strokovno usposobljen fizioterapevt.

m

Ne i??i??akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.