Fizioterapija na domu

Parkinsonova bolezen in fizioterapija


Podjetje Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. nudi strokovno rehabilitacijo pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Razvili smo lastno tehniko, s katero pomagamo 90% naA?ih pacientov, da veA? let ostanejo korak pred boleznijo, kar se tiA?e hoje in gibanja. VeA? o Parkinsonovi bolezni in posledicah ter kako se lotiti pravilne strokovne rehabilitacije, pri A?emer je kljui??i??na tudi fizioterapija, lahko najdete v naslednjih vrsticah.


O Parkinsonovi bolezni

Parkinsonova bolezen je nevroloA?ka bolezen, ki prizadene kar veliko A?tevilo ljudi, oboli namreA? okoli 1-2% ljudi po 50. letu starosti. Diagnozo Parkinsonove bolezni lahko zdravniki postavijo, ko pri obolelemu zaznajo primarni vzrok za razvoj bolezni. To pa je degeneracija (propad) A?ivA?nih celic v bazalnih gangliji, kar povzroA?i zmanjA?ano koncentracijo dopamina. Za Parkinsonovo boleznijo spol ni pomemben, saj zbolijo tako moA?ki kot A?enske. Je pa razvoj bolezni bolj povezan s starostjo, saj se pogosteje pojavi pri ljudeh starejA?ih od petdeset let, A?eprav ni neobiA?ajno, da se bolezen pojavi tudi prej. Simptomi se obiA?ajno pojavljajo postopoma, na zaA?etku blaA?ji, sA?asoma pa so zaA?nejo pojavljati tudi drugi, naprednejA?i.

Med bolj opaznimi simptomi je tresavica, vendar pa se teA?ave, kot bolniki sami opaA?ajo, zaA?nejo A?e prej in tudi drugje. Prvi simptomi, ki vplivajo na samo delovanje telesa, so namreA? pomanjkanje stabilnosti in ravnoteA?ja, krajA?anje korakov, poA?asnejA?e izvajanje le-teh, zaradi slabA?ega ravnoteA?ja je veA? padcev itd. Zaradi teh vzrokov gredo ljudje obiA?ajno k zdravniku in pri pregledu se velikokrat izkaA?e, da so omenjene teA?ave posledica zgodnjega stadija Parkinsonove bolezni.

Medicina za Parkinsonovo bolezen za enkrat ne pozna zdravila, ki bi zdravil vzrok bolezni in stanje normaliziral. Z zdravili, ki so na voljo, Buy essays je do neke mere moA?no le lajA?ati simptome in tako v veA?ji ali manjA?i meri izboljA?ati kvaliteto A?ivljenja. Zelo veliko pa lahko naredi fizioterapija, ki je usmerjena v osnovi na miA?ice trupa in ne miA?ice rok in nog.

RazliA?ne miA?ice potrebujejo razliA?no A?tevilo impulzov za nadzor. To pomeni, da so tiste miA?ice, ki potrebujejo za svoje premike najveA? impulzov iz moA?ganov, pri Parkinsonovi bolezni tudi najbolj prizadete. To so mii??i??ice, ki izvajajo bolj fine gibe. Vzemimo na primer roko, pri kateri prevladuje fina motorika. Za gladko, koordinirano in nemoteno delovanje potrebuje namreA? zelo veliko A?tevilo impulzov. Zato bolniki s Parkinsonovo boleznijo teA?ko piA?ejo, njihova pisava pa je izmaliA?ena in neenakomerna, kar je posledica tresenja in zmanjA?ane zmoA?nosti nadzora gibov zaradi premalo impulzov in okorelosti roke.

DrugaA?e je pri spodnjih okonA?inah, ki potrebujejo za svoje delovanje manj impulzov in lahko zato pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo funkcionirajo dalj A?asa. Hoja postaja sicer vedno manj stabilna in, kot smo A?e omenili, pojavijo se teA?ave pri izvajanju korakov, vendar gre tu za veA?jo miA?ico, ki potrebuje manj fine motorike.

S pomoA?jo zdravil se zaA?asno poveA?a tok impulzov med moA?gani in miA?icami, zato se stanje pri veA?ini bolnikov izboljA?a. Z napredovanjem bolezni pa je ta uA?inek vse manjA?i in manjA?i. Posledica je, da ima A?lovek vedno krajA?e korake in vedno manj ravnoteA?ja.

Sam napredek bolezni in s tem upadanje motorike se sicer razlikuje od bolnika do bolnika, saj Parkinsonova bolezen pri vsakemu posamezniku napreduje razliA?no. Vsem pa je skupno, da je napredovanje bolezni in s tem zniA?evanje zmoA?nosti nadzora miA?ic konstantno in da je le vpraA?anje A?asa, preden je ravnoteA?je bolnika dovolj naA?eto, da si ne upa veA? hoditi, ker se boji padca. V takih primerih lahko veliko pomaga ravno strokovna fizioterapija.


Fizioterapija in Parkinsonova bolezen

Medtem ko zdravila pomagajo viA?ati izloA?anje dopamina in tako lajA?ajo simptome, pa se fizioterapija usmerjena na miA?ice trupa, ki smo jo razvili v naA?em podjetju, loteva simptomov in teA?av Parkinsonove bolezni na drugaA?en naA?in.

A?e miA?ice, ki so potrebne za gibanje in pokretnost, okrepimo in jim poveA?amo miA?iA?no vzdrA?ljivost, lahko s tem doseA?emo pokretnost bolnika, saj pripravimo miA?ico do tega, da potrebuje manj impulzov, kot jih je potrebovala prej. Oziroma z drugimi besedami, miA?ico pripravimo do tega, da se bolje odziva na tisto A?tevilo impulzov, ki so jih moA?gani bolnika s Parkinsonovo boleznijo zmoA?ni poslati miA?ici. S tem lahko tovrstnim bolnikom podaljA?amo pokretnost za veliko daljA?i A?as, kot le z zdravili. Fizioterapija ciljne miA?ice, najprej trupa nato okonA?in s krepitvijo prilagodi na delovanje z manj impulzi in tako lahko ostanemo dalj A?asa korak pred boleznijo.

Ciljne miA?ice, ki jih moramo okrepiti, so v prvi vrsti miA?ice trupa, ki so pravzaprav tiste miA?ice, ki omogoA?ajo gibe hoje in premikanja ter obenem pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo najhitreje odpovejo. A?e hoA?emo z nogo stopiti korak naprej, moramo namreA? najprej dvigniti kolk, za kar pa skrbijo miA?ice trupa. Zato je ravno tem miA?icam potrebno poveA?ati vzdrA?ljivost in moA? ai??i?? v tem Purchase fosamax lawsuit pa je tudi naA?a skrivnost, zakaj postavimo toliko bolnikov nazaj na noge in jih A?e veA? let ohranjamo v stanju, da se njihova pokretnost celo izboljA?uje. Ko nam je tak bolnik sposoben dvigniti in v zraku zadrA?ati kolk, potem je sposoben iz tega giba tvoriti tudi korak in je obenem zmoA?en telo tudi obdrA?ati v ravnoteA?ju.

Pomembno je torej, da se pri krepitvi miA?ic bolnikov s Parkinsonovo boleznijo najprej posvetimo miA?icam trupa, preko katerih doseA?emo centralno stabilnost organizma, kar je kljuA?no za ravnoteA?je in hojo. Ai??ele nato zaA?nemo krepiti tudi ostale miA?ice okonA?in, ki dejanski korak tudi izvedejo.

V podjetju Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. smo ravno v ta namen razvili lastno tehniko, ki zai??i??ne rehabilitacijo pri osnovi, se pravi pri trupu. Namen te tehnike je, da se ob napredovanju Parkinsonove bolezni najprej razvijejo proksimalne miA?ice, se pravi miA?ice srediA?A?a telesa, ki nudijo oporo celotnemu telesu tako pri stanju kot pri hoji, in A?ele potem preostale miA?ice, ki seveda tudi igrajo pomembno vlogo pri hoji. Na tak naA?in lahko postavimo na noge vse paciente, pri katerih lahko vsaj do neke mere okrepimo zadostno koliA?ino proksimalnih miA?ic, torej naA?ih ciljnih miA?ic trupa.


Primer naA?e stranke

Gospod JoA?e pred 7 Sms tracker, Ubicar telefono por gps. leti skoraj ni mogel veA? normalno stati dlje A?asa, brez da bi se drA?al stabilnega predmeta ali hoditi brez hojke. Padal je po tleh, A?ena ga ni mogla sama pobrati, zato je veA?krat nemoA?no obleA?al. V konA?ni fazi je zaradi strahu pred padci in zaradi vseh teA?av pri hoji enostavno veA?inoma sedel in zato obleA?al v postelji. Ko smo zaA?eli s terapijo pri njemu, smo dali najveA? poudarka ravno miA?icam trupa, ki so bistvene za pokretnost. Okrepili smo jim moA? ter vzdrA?ljivost ter tako gospoda JoA?eta dosledno pripravljali na to, da ga zopet postavimo na noge. Kar mu je v konA?ni fazi, ko se bile ciljne miA?ice dovolj moA?ne, tudi uspelo. Ko smo dosegli cilj, je lahko po stanovanju hodil samostojno, brez pripomoA?kov, zunaj pa si je na daljA?ih sprehodih pomagal z palicami za nordijsko hojo. Gospod tako A?e veA? let normalno funkcionira, naA?i obiski so sedajAi?? redki, na njih le prilagodimo sistem vaj A?e je potrebno, da ostajamo korak pred Parkinsonovo boleznijo.


Za brezplaA?en obisk in pregled nas pokliA?ite nas 040 858 959. Za ogled osnovnih vaj za fizioterapijo pa kliknite na naslednjo povezavo: Fizioterapija ai??i?? prikaz osnovnih vaj