Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri ljudeh, ki ne morejo hoditi

Podjetje Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. vam nudi strokovno rehabilitacijo ob nepokretnosti. Razvili smo lastno tehniko, s katero spravimo nazaj na noge 90% nai??i??ih pacientov. VeA? o vzrokih in posledicah nepokretnosti ter kako se lotiti ustrezne rehabilitacije, pri A?emer igra najveA?jo vlogo fizioterapija, si lahko preberete v naslednjih vrsticah.


TeA?ave pri nepokretnosti

Nepokretnost je lahko posledica veA? vzrokov. Do nje lahko pride bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi poA?kodbe ali pa je le-ta posledica starosti. Ne glede na svoj izvor pa nepokretnost na bolnika in okolico vpliva enako. Pri bolniku samemu v veA?ini primerov povzroA?a brezvoljnost in v hujA?ih oblikah depresijo, povzroA?i dodatne zaplete in teA?ave pri bolniku samemu, medtem ko za svojce to pomeni dodatna obremenitev pri skrbi za bolnika, zaradi A?esar so nezadovoljni tako svojci kot tudi bolnik, ki jim je v breme. Fizioterapija lahko pomaga pri prepreA?evanju oziroma odpravljanju teh teA?av.


V prvi fazi je pri nepokretnosti potrebno prepreA?iti dodatne teA?ave, ki nastanejo, ko se A?lovek ne premika in samo leA?i v postelji. To so najprej preleA?anine, potem inkontinenca blata in urina, se pravi zaprtje, v konA?ni fazi pa lahko zaradi nepredihanosti pljuA? pride tudi do okuA?be z bakterijo in poslediA?no do pljuA?nice. Vzporedno s tem pa pride tudi krivda bolnika, da je breme svojcem, tako A?asovno kot tudi zaradi visokih stroA?kov, lahko se pojavi depresija, zaradi situacij, ko izloA?i blato pozno zveA?er in mora potemAi?? do jutra A?akati s polno plenico, da ga negovalka oA?isti. Zato je potrebno A?im prej zaA?eti izvajati strokovno in dosledno rehabilitacijo, ki vsebuje redno aktivno gibanje bolnika, da prepreA?imo prej naA?tete teA?ave.


V drugi fazi, ko je bolnik izven najhujA?ega tveganja za nevA?eA?nosti poveznih z nepokretnostjo, pa je potrebno zaA?eti delati na tem, kako in v kakem vrstnem redu izboljA?ati samo stanje. Poleg vseh teA?av, ki se pojavijo, ko je A?lovek nepokreten, je potrebno namreA? upoA?tevati A?e dolgoroA?en problem oskrbe in odvisnosti od drugih. A?e se A?lovek ne more sam premikati, iti na straniA?A?e, se umiti, se kmalu pojavi vpraA?anje, ali naj gre raje v oskrbovalni dom ali naj poiA?A?e kako drugo reA?itev, ki bi mu pomagala, da pridobi nazaj sposobnost hoje in premikanja. KljuA?no vlogo pri temu pa igra ravno fizioterapija.


Kako pomagati pri nepokretnosti

TeA?ava pri nepokretnih bolnikih je, da ima oslabljene noge, se tega zaveda in je prepriA?an v to, da ne mogel veA? shoditi. Vendar teA?ava ni zgolj v samih nogah, saj lahko A?loveka nazaj na noge dokaj hitro postaviA?. Veliko veA? dela je s tem, da pri nepokretnemu doseA?eA?, da zaA?ne noge, ko je enkrat na njih, tudi premikati, z njimi prestopati in s tem delati korake, obenem pa drA?ati ravnoteA?je, da ne pade, oziroma se ne preveA? naslanja na pripomoA?ke za hojo. Z naslanjanjem se namreA? lahko hitro razbolijo ramena. Takrat se zaradi novih boleA?in veA? ne more naslanjati, brez pripomoA?kov pa ne more hoditi in tako zopet obleA?i.


A?e se nepokreten bolnik odloA?i za dom, to najprej pomeni visoke stroA?ke tovrstnih domov, po drugi strani pa to tudi ni reA?itev, saj v domu ne bo deleA?en terapije, ki bi mu pomagala shoditi in bo tako nepokreten A?e naprej. PoslediA?no se bo lahko premikal samo na voziA?ku, kar pa pomeni, da bo le redko A?el ven iz postelje sploh pa ven iz doma, saj ga bo potrebno vedno roA?no premikati i??i??i?? najprej iz postelje v voziA?ek in nato z voziA?kom okoli. Ai??e vedno bo torej povsem odvisen od drugih. Tudi svojci se bodo tako morali voziti daleA? na obisk in po moA?nosti bodo A?e nezadovoljni z oskrbo, saj v veA?ini primerov ne bo nobenega napredka, zgolj stagniranje.


Fizioterapija kot sistem rehabilitacije je zato pravilna izbira, saj lahko z njo v veliki meri odpravimo teA?ave in doseA?emo kar najboljA?i rezultat. VeA?ino ljudi, kar 90%, lahko fizioterapija namreA? postavi nazaj na noge ne glede na starost in ne glede na to ali gre za nepokretnost zaradi bolezni, poA?kodbe ali starosti. Potrebna je le volja, katera je na zaA?etku sicer dokaj velik problem, saj so bolniki prepriA?ani, da veA? ne bodo shodili, vendar se sA?asoma, ko delaA? na pravi naA?in z njimi in ko je napredek dejansko viden iz tedna v teden, tudi ta povrne.


Zelo pomemben pa je tudi, kak pristop ubere fizioterapija. VeA?ina fizioterapevtov se osredotoA?a na (spodnje) okonA?ine, saj bolniki ne morejo premikati nog, vendar pa je to napaA?en pristop. Najprej se je potrebno namreA? osredotoA?iti na trup kot celoto, saj le-ta v osnovi skrbi za ravnoteA?je in tudi omogoA?a hojo. Podobno kot majhen otrok, ko se uA?i hoditi. Sistem, ki smo ga razvili v podjetju Therapia d.o.o., temelji ravno na tem principu.


Opazovali smo otroke, kako se skuA?ajo postaviti na noge. Najprej so na hrbtu in se skuA?ajo obrniti, najprej na bok in potem na trebuh. Nato uspejo priti na vse A?tiri potem do sedeA?ega poloA?aja, nato na noge in A?ele potem zaA?nejo tudi dejansko hoditi. Ko pa enkrat zmorejo delati korake, potem lahko enostavno tudi en dva tri hodijo. Enako postopamo tudi mi pri naA?ih pacientih, le da smo seveda princip prilagodili njim, oziroma vsakemu posamezniku malo drugaA?e. Na podlagi opazovanj otrok smo razvili lasten sistem vaj, ki pomaga krepiti doloA?ene specifiA?ne miA?ice. Tiste iste miA?ice, ki tudi otroku omogoA?ajo, da se najprej postavi pokonci in potem tudi hodi. Gre predvsem za miA?ice trupa, ki so tiste, kot smo A?e omenili, ki skrbijo za ravnoteA?je ter tudi omogoA?ajo korake.


StarejA?e je torej potrebno na noge postaviti strateA?ko in na pravilen naA?in. Fizioterapija tako ne pomeni tekmovanja, pri katerem bi A?e drugi dan terapije pacient prehodil 3 metre, ampak gre za dolgoroA?en cilj, pri katerem si A?lovek povrne nazaj lastno pokretnost in ravnotei??i??je ter si s tem da moA?nost za normalno in samostojno A?ivljenje, v katerem ni odvisen od drugih.


Primer naA?ega pacienta

Kot primer naA?ega pacienta lahko navedemo enega izmed naA?ih prvih pacientov.To je bilo pred sedmimi leti, star je bil 82 let. Prebolel je moA?no pljuA?nico, bil je dva meseca v komi, leA?al je v bolniA?nici. Ko se je zbudil iz kome, je lahko le malo premikal roke ter stopala. Zdravniki mu niso dajali veliko moA?nosti, saj so bili opeA?ani tudi ostali organi, predvsem srce.


Fizioterapija na domu je bil A?e zadnji poskus svojcev, ki niso imeli kaj izgubiti. Napredek z njim je bil veA? kot odliA?en. Po treh mesecih je bil gospod A?e dovolj pri moA?eh, da se je lahko sam usedel v pokonA?en poloA?aj in se tudi za silo A?e postavil na noge. Po A?estih mesecih je A?e hodil in po sedmih letih, danes je star 89 A?e vedno lahko samostojno skrbi zase, telovadi in hodi naokoli ( v trgovinoi??i??i??).


Na dolgi rok je torej moA?no doseA?i veliko, A?e se le terapije lotiA? na primeren naA?in ai??i?? tako psiholoA?ko, da jih prepriA?aA?, da je vredno poskusiti kot tudi fiziA?no, ko je A?e kmalu viden napredek. Tako pacienti pridobijo motivacijo za nadaljnjo vadbo, saj spoznajo, da bodo na dolgi rok le vidni rezultati, A?e vadijo. Obenem pa pride s tem tudi razbremenitev tako od nejevolje in depresije zaradi slabega stanja, kot tudi od tega, da so breme svojcem ter tudi vseh bolezni, do katerih pride v takih situacijah.

Za brezplaA?en obisk in pregled nas pokliA?ite nas 040 858 959. Za ogled osnovnih vaj za fizioterapijo pa kliknite na naslednjo povezavo: Fizioterapija ai??i?? prikaz osnovnih vaj


Vsak dan obiskujemo nove in nove paciente, ki ste obleA?ali v postelji zaradi najrazliA?nejA?ih vzrokov.

Pomagamo vam v razliA?nih stanjih:

- veA?ina nas pokliA?e, ko obleA?ite v postelji zato, da vas postavimo nazaj na noge.

Dostikrat pa vam pomagamo tudi:

- takoj po tem, ko obleA?ite, da vas rehabilitiramo do stopnje, da lahko greste v nadaljnjo rehabilitacijo v Univerzitetni rehabilitacijski inA?titut Republike Slovenije – SoA?a, toplice…

- po rehabilitaciji v drugih institucijah, da z rehabilitacijo A?e nadaljujete in napredujete, saj dokler ne hodite samostojno brez pripomoA?kov ali pa se minimalno upirate, obstaja zelo velika moA?nost, da se bo zaradi obremenjevanja rok pojavila boleA?ina v ramenih in boste tako zopet obleA?ali,

- nekateri ste zaradi nepokretnosti tako prizadeti, da ste mnenja, da ne boste nikoli sprejeti na rehabilitacijo v Univerzitetni rehabilitacijski inA?titut Republike Slovenije – SoA?a . Mi vam kljub temu A?e lahko veliko pomagamo, z vami A?e dosti napredujemo in z vei??i??ino vseeno shodimo. Vsaj toliko, da lahko sami odkorakate do straniA?A?a, kuhinje…

- z naA?imi terapijami obvarujemo leA?eA?e bolnike pred dekubitusi in pljuA?nicami,

- svojce bolnikov nauA?imo, kako rokovati z bolnikom pri negi ali vajah, da se kar najmanj utrudijo in hkrati naredijo nego ali vaje na terapevtski naA?in.


Za vse bolnike, ki ste nepokretni, je prvi obisk diplomiranega fizioterapevta na domu BREZPLAA?EN, da se lahko z njim pogovorite. On vam iz izkuA?enj pove, kaj vse bomo lahko pri vas A?e dosegli, A?e se boste za terapijo odloA?ili.

Ko obleA?ite je vedno tako, da prej ko zaA?nete s profesionalno rehabilitacijo, hitreje lahko doseA?ete hojo in s tem veliko veA?jo kvaliteto A?ivljenja bolnika in svojcev.

Zato ne odlaA?ajte in nas pokliA?ite na 040 858 959 ter se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.

P.s.: Pomembno je dodati, da si lahko z nestrokovno fizioterapijo naredite veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane http://aras6w.org/?p=4367 vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.


Se bojite obleA?ati v postelji?

A?lovek je najbolj prizadet takrat, ko se vsega zaveda a sam ne more opraviti niti najbolj osnovnih potreb kot sta odvajanje blata in urina.

- Ko bolnik obleA?i, je nujno potrebno ukrepati!

- Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako si lahko pomagamo?

- SporoA?ilo gospe Albine.

- VeA? o nepokretnosti.

- Kako se nepokretni s pomoi??i??jo fizioterapije postavijo nazaj na noge?


Ko bolnik obleA?i je nujno potrebno ukrepati!

Nepokretnost je teA?ava, ki v veA?ini primerov nastaja postopno, vi??i??asih pa nastane zelo na hitro. Predvsem nepokretnosti, ki nastane postopno, bi se lahko ljudje v veliki veA?ini primerov izognili ali pa se ji vsaj za kar nekaj let izognili. Nepokretnost lahko nastane zaradi moA?ganske kapi, srA?nega infarkta, drugih hujA?ih bolezni, prometne nesreA?e… Nepokretnost, ki nastane postopoma, pa se v veA?ini primerov zaA?ne zaradi starosti, boleA?in, premalo gibanja ali doloA?enih bolezni, kot so distrofija miA?ic, multiplaskleroza, parkinsonova bolezen…

Predvsem pri postopnem nastajanju nepokretnosti imamo zelo veliko A?asa, da jo v veA?ini primerov prepreA?imo. Potrebno je le preuA?iti zdravstveno stanje bolnika in s pravilno terapijo vplivati na vzrok nastanka teA?av. Ko odpravimo vzrok, se poslediA?no A?lovek veA? giblje in obenem tudi veA? vadi in tako ostane dalj A?asa sposoben za samostojno A?ivljenje.

Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

Bolniki najveA?krat obleA?ijo zaradi boleA?ine. Nemalokrat so boleA?ine v sklepih in hrbtenici med hojo glavni razlog, da zaA?ne bolnik manj hoditi in veA? poA?ivati, kar povzroA?i hitro propadanje miA?ic, miA?iA?ne moA?i, miA?ii??i??i??i??ne vzdrA?ljivosti in pa A?e veA?jo boleA?ino, ko bolnik hodi. ObiA?ajno bolniki med hojo veliko bolj obremenjujejo le bolj zdravo in manj boleA?o stran, zato se boleA?ine pojavijo A?e na zdravi strani. Vse skupaj pripelje bolnika do stanja, ko sam ni veA? sposoben hoditi. Prav zaradi tega postane nepokreten in odvisen od drugih. Nepokretnost ima zelo veliko stranskih uA?inkov, kot so psihiA?ne travme, da si drugim v napoto oziroma breme, do tega, da tkiva niso dovolj prekrvavljena, da se v veliki meri zaradi neprekrvavljenosti pojavijo preleA?anine ter z njimi povezane boleA?ine. A?lovek v tej fazi, A?e A?e ne prej, dobi tudi inkotinenco blata in urina. Pojavi se mu zaprtje, v veliko primerih pride do pljuA?nice, kar pa zelo poslabA?a kvaliteto A?ivljenja posameznika.


Kako si lahko pomagamo?

A?e se bolnik ni za pomoA? terapevtu obrnil A?e prej, je v tem obdobju res skrajni A?as za to. S pravilnimi vajami se namreA? v zaA?etni fazi pospeA?i krvni obtok in razbremenijo obremenjeni deli telesa, kar prepreA?i nastanke preleA?anin in pa poveA?a se predihanost pljuA?, kar prepreA?i nastanek pljuA?nice. V poznejA?ih fazah ko so miA?ice dovolj moA?ne, da bolnik obvlada vaje v postelji, se ga zaA?ne posedati, kar mu v veliki meri izboljA?a psihiA?no stanje ter mu da veliko motivacije za delo naprej. Veliko veA?ino ljudi se lahko s primerno terapijo pripelje do faze, da lahko vsaj s hoduljo hodijo po stanovanju in bliA?nji okolici.

NajlaA?je bomo stanje uprizorili s primerom. Albina, 97 let, je zaradi starosti in strahu, da bi padla, zaA?ela veA? A?asa preA?ivljati v postelji. PoslediA?no je postala nepokretna, saj ni veA? imela moA?i, da bi vstala iz postelje. Po dveh letih in pol nepokretnosti so njeni svojci poklicali v naA?e podjetje, saj je gospa Albina izrazila i??i??eljo, da bi zopet rada hodila. ZaA?eli smo z intenzivno terapijo, vendar so se stvari od zaA?etka odvijale zelo poA?asi, saj je imela gospa Albina poleg lepe vsote let A?e prirojeno srA?no napako in starostno popuA?A?anje srca v zadnji fazi.

Vendar si je gospa Albina po dobrem mesecu nabrala toliko kondicije, da je lahko zdrA?ala veA?je A?tevilo ponovitev vaj, kar ji je vlilo veliko volje, da je zaA?ela tudi sama vaditi vaje, ki jih je dobila za domaA?o nalogo. Po slabih dveh mesecih se je Albina prviA? po dveh letih in pol postavila na noge s svojo hoduljo. Dober mesec kasneje pa je hoduljo obvladala A?e do te mere, da se je v svoji sobi, v domu za starejA?e obA?ane lahko gibala samostojno. NauA?ili smo jo uporabljati tudi invalidski voziA?ek, tako da je bila zmoA?na samostojnega presedanja na voziA?ek, voA?nje z voziA?kom in pa presedanja nazaj na posteljo.

SporoA?ilo gospe Albine

A?e ne bi bilo vas, ne bi nikoli verjela, da bom A?e lahko hodila. Dolgo vam nisem verjela, da je to sploh mogoA?e, a sedaj http://remontkorolyov.ru/cheap-amantadine-medication/ to sama vidim in obA?utim na lastni koA?i. Zelo ste mi popestrili in polepA?ali moje A?ivljenje, hvala.

Kako se nepokretni s pomoA?jo fizioterapije postavijo nazaj na noge?

Ko opravljamo fizioterapijo po domovih vedno vnoviA? opaA?amo, da ljudje najbolj trpijo zato, ker so zaradi nepokretnosti izgubili svoje dostojanstvo. Vedno, od kar pomnijo, so lahko odA?li sami na stranii??i??i??i??i??i??i??i??A?e, sami so si vzeli kozarec vode in ga popili, sami so se lahko obrnili v postelji…

Vse te stvari A?lovek izgubi takoj, ko obleA?i v postelji. A?lovek, ki obleA?i, ne trpi samo zato, ker ne more hoditi ampak tudi, ker hkrati doA?ivi velik psiholoA?ki udarec zaradi izgube dostojanstva.
m


Posledice nepokretnosti:

  • PreleA?anine,

  • zmanjA?anje gibljivosti sklepov,

  • motnje odvajanja,

  • zastojna pljui??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??nica,

  • strditev krvi v A?ilah (tromboza).


Bolezni, ki lahko priklenejo A?loveka na posteljo:

  • Parkinsonova bolezen,

  • skleroza multipleks,

  • rak, ki je A?e zelo napredoval,

  • teA?ke oblike srA?ne in moA?ganske kapi,

  • demenca,

  • Alzheimerjeva bolezen,

  • nekatere sri??i??ne bolezni,

  • kroniA?ne pljuA?ne bolezni,

  • teA?ka kroniA?na revmatiA?na obolenja vseh sklepov,

  • infekcijska bolezen,
    http://csred.org/2018/02/arimidex-buy-online-australia/

  • hude oblike pljuA?nic.


Zato ne pustite svojih najbliA?jih le leA?ati v postelji, pokliA?ite nas na telefonsko A?tevilko 040 858 959, da se dogovorimo za brezplai??i??ni pregled vai??i??ega najbliA?jega, pri kateremu bomo lahko skupaj ugotovili, kakA?no je stanje in kaj je A?e moA?no doseA?i, dali pa vam bomo tudi odgovore na vse ostale stvari, ki vas bodo zanimale.