Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri ljudeh, ki teA?ko hodijo

Podjetje Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. vam nudi strokovno rehabilitacijo ob slabi pokretnosti. Razvili smo lastno tehniko, s katero rehabilitiramo 90% naA?ih pacientov. VeA? o vzrokih in posledicah slabA?e pokretnosti ter kako se lotiti ustrezne rehabilitacije, pri A?emer igra najveA?jo vlogo fizioterapija, si lahko preberete v naslednjih vrsticah.


Vzroki za slabA?o pokretnost (slabA?o hojo, pomanjkanje ravnoteA?jaai??i??)

SlabA?a pokretnost, ki lahko pomeni teA?ave pri hoji, pomanjkanje ravnoteA?ja, itd., je lahko posledica razliA?nih vzrokov. NajpogostejA?i vzroki zanjo so razne kroniA?ne bolezni, poA?kodbe, boleA?ine v kriA?u ali kolku, starost…

Ob poslabA?ani pokretnosti je potrebno ukrepati takoj in v prvi fazi poskrbeti, da se stanje dodatno ne poslabA?uje veA?, saj lahko to najprej vodi v nezmoA?nost hoje in premikanja, kar pa pomeni, da A?lovek obleA?i v postelji. S tem pa se lahko pojavijo A?e mnoge druge http://annisafsetyabudhi.staff.uii.ac.id/2018/02/14/es-efectivo-el-cialis-generico/ dodatne teA?ave, kot so preleA?anine, pljuA?nica, itd. Fizioterapija in rehabilitacija s pomoA?jo le-te je princip, s katerim prepreA?imo vse zgoraj omenjene teA?ave.

Obenem, ko fizioterapija pomaga prepreA?iti, da A?lovek obleA?i, zaA?nemo tudi A?e z drugo fazo rehabilitacije pri slabA?i pokretnosti. To pa je poskrbeti, da bolnik za gibanje potrebuje A?im manj pripomoA?kov in poslediA?no, da lahko hodi samostojno in neovirano. Slednje je seveda vedno odvisno od patologije in http://nonbaohiemst.com/index.php/best-cannabis-seeds-bank/ vzrokov, ki so privedli do teA?av.

Kadar gre za bolezensko stanje, kot je recimo moA?ganska kap, obstaja verjetnost, da bo bolnik, kljub uspeA?ni terapiji potreboval pripomoA?ke za hojo (npr. bergle), vendar v takem primeru fizioterapija A?teje kot doseA?ek A?e to, da bo manj naslanjanja na le-te in poslediA?no ne bo priA?lo do boleA?in v ramah in sklepih. A?e se boleA?ina v rami pojavi in postane prehuda, bi namreA? onemogoA?ila uporabo pripomoA?kov in s tem bi se pojavilo veliko tveganje za to, da obleA?i v postelji.

DrugaA?e je potrebno postopati, kadar gre recimo za operacijo kolka, pri A?emer teA?ava ne izvira iz nevroloA?kega stanja, ampak je le-ta posledica fiziA?ne poA?kodbe. Vseeno pa je osnova v vseh teh primerih enaka, kar pomeni, da se fizioterapija obeh naA?tetih teA?av loteva na enak naA?in.


Zakaj naA?a fizioterapija pri takih stanjih dokazano dosega nadpovpreA?ne rezultate?

Fizioterapija podjetja Therapia d.o.o. se tako pri rehabilitaciji najprej loti primarnih miA?ic, ki skrbijo za premikanje nog in s tem hojo ai??i?? to pa so miA?ice trupa. Okrepiti je torej potrebno miA?ice, kot sta recimo quadratus lumborum in gluteus medius, da se razvijejo in pridobijo na vzdrA?ljivosti do te mere, da lahko neovirano dvignejo kolk in ta gib potem nadaljujejo v korak in s tem v hojo.

Fizioterapija in tehnika, ki smo je razvili v podjetju Therapia, fizioterapija na domu, d.o.o. je zato specializirana ravno za tovrstno rehabilitacijo, ki zaA?ne krepitev miA?ic pri miA?icah trupa in A?ele potem prehaja na krepitev distalnih miA?ic, kot so miA?ice okonA?in.

Osnova omenjene tehnike temelji na gibih in poskusih majhnih otrok, ki se uA?ijo shoditi. Tudi ti se ne rodijo in kar zaA?no hoditi, ampak najprej razvijejo trup. Svoje poslanstvo zaA?nejo na hrbtu, pri A?emer se skuA?ajo najprej prevrniti na bok, potem pa A?e na trebuh. Iz tega poloA?aja se postavijo na vse A?tiri in potem v sedeA?i poloA?aj. Ko se enkrat v sedeA?em poloA?aju je samo A?e en korak, da tega, da stojijo na nogah in kasneje zaA?nejo hoditi. V tem procesu krepijo proksimalne miA?ice (miA?ice trupa) in jim ni teA?ko delati http://dakshub.org/index.php/2018/02/12/buy-keppra-in-canada/ korake ter hoditi, ko se enkrat uspejo postaviti na noge.

Fizioterapija v naA?em podjetju se loteva rehabilitacije na podoben naA?in, le da so same vaje, hitrost njihovega izvajanja ter njihova usmerjenost v proksimalne miA?ice prilagojene posamezniku, tako starostno kot tudi glede na izvor teA?av (nevroloA?ki ali fiziA?ni).

DolgoroA?no je fizioterapija, ki je zgrajena na tak naA?in, kot se razvija A?lovek v sami osnovi, ko gre za poslabA?ano pokretnost pri A?loveku, pravilna odloA?itev, saj lahko preko ustreznih vaj in krepitve ustreznih miA?ic povrne samostojno in samozavestno hojo brez teA?av pri ravnoteA?ju in korakih ter obenem podaljA?a samostojno pokretnost za veA? let, s A?imer v veliki meri izboljA?a tudi kvaliteto A?ivljenja posamezniku, ki se ubada s tovrstnimi teA?avami.

Za brezplaA?en obisk in pregled nas pokliA?ite nas 040 858 959. Za ogled osnovnih vaj za fizioterapijo pa kliknite na naslednjo povezavo: Fizioterapija ai??i?? prikaz osnovnih vaj


Vsak dan obiskujemo nove in nove paciente, zaradi oteA?koA?ene hoje, pa naj bo to zaradi starosti, bolezni, poA?kodbe ali amputacije.

Pomagamo vam v razliA?nih stanjih:

- veA?ina nas poklii??i??e, ko imajo teA?ave s hojo, mi pa jih postavimo nazaj na noge, tako dobro, da skoraj vsi lahko po rehabilitaciji opravljajo vse aktivnosti, ki so jih pred tem, mnogi pa so celo v veliko boljA?i formi.

Dostikrat pa vam pomagamo tudi:

- takoj po tem ko se vam hoja poslabA?a, pri A?emer vas rehabilitiramo do stopnje, da lahko greste v nadaljnjo rehabilitacijo v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A ali toplice.

- po rehabilitaciji v drugih institucijah, da z rehabilitacijo A?e nadaljujete in napredujete, saj dokler ne hodite samostojno brez pripomoA?kov ali pa se minimalno upirate obstaja zelo velika moA?nost, da se bo zaradi obremenjevanja rok, pojavila boleA?ina v ramenih in boste tako zopet obleA?ali,

- nekateri hodite tako slabo, da ste mnenja da ne boste nikoli sprejeti na rehabilitacijo v Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOA?A, pa vendar vam mi kljub temu A?e veliko pomagamo, z vami A?e dosti napredujemo in z veA?ino vseeno shodimo vsaj toliko, da lahko sami odkorakate do straniA?A?a, kuhinje…

- z naA?imi terapijami obvarujemo leA?eA?e bolnike pred dekubitusi, pljuA?nicami…

- svojce bolnikov nauA?imo, kako ravnati z bolnikom pri negi ali vajah, da se kar najmanj utrudijo in hkrati naredijo nego in vaje na terapevtski naA?in.


Za vse bolnike, ki teA?ko hodite, je prvi obisk diplomiranega fizioterapevta ne domu BREZPLAA?EN, tako se lahko z njim pogovorite. On vam iz izkuA?enj pove, kaj vse bomo lahko pri vas A?e dosegli, A?e se boste za terapijo odloA?ili.

Ko zaA?nete teA?ko hoditi je vedno tako, da prej ko zaA?nete z profesionalno rehabilitacijo, hitreje lahko doseA?ete lepo hojo in s tem veliko vei??i??jo kvaliteto A?ivljenja bolnika in svojcev.

Zato ne A?akajte in nas pokliA?ite na 040 858 959 ter se naroi??i??ite na brezplaA?en pregled.

P.s. Pomembno je povedati, da z nestrokovno fizioterapijo lahko naredite sebi veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.


Imate teA?ave z hojo?

A?e imate teA?ave s hojo in vsakodnevnimi opravili se A?im prej obrnite na strokovnjaka, saj je v tem stanju moA?no narediti A?e veliko zase.

VeA?ina ljudi A?aka tako dolgo, da obleA?i in kasneje porabi veliko veA? A?asa in energije, da se postavi nazaj na noge in odpravi boleA?ine ter seveda vzrok le teh.

- Ko se hoja poslabA?a, je potrebno ukrepati!

- Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako si lahko pomagamo?

- SporoA?ilo gospe Stanislave.

- VeA? o miA?iA?ni oslabelosti in oteA?koA?eni hoji.


Ko se hoja poslabA?a je potrebno ukrepati!

Hoja se v veA?ini primerov poslabA?a v starosti. Na poslabA?anje lahko vpliva veliko dejavnikov. Ti dejavniki so lahko: predolgo leA?anje zaradi bolezni, doloA?ena zdravila, veA?je in manjA?e poA?kodbe, obrabe hrustancev, degenerativne spremembe, iA?ias…

Zgoraj naA?teti vzroki in A?e mnogi drugi se zaA?no pojavljati ljudem veA?krat A?e v srednjih letih, skoraj vsem pa v poznejA?ih zrelih letih.

Hoja se najprej poslabA?a ponavadi zaradi boleA?ine. Ljudje nismo tako pozorni na poslabA?ano hojo in taki boleA?ini niti ne damo veA?jega pomena. Pa vzemimo za primer bolei??i??i??i??i??i??e levo koleno. NaA? spremenjen vzorec hoje nam nehote bolj obremeni drugo nogo, ki ni prizadeta, zato se A?ez A?as zaA?no pojavljati teA?ave A?e v desnem kolku, in slej ko prej A?e v kriA?u.

Kaj se zgodi, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

Ker se sedaj boleA?ine zaradi nepravilne hoje poveA?ajo zaA?nemo nagonsko manj hoditi in veA? sedimo. To je manjA?i A?ok za i??i??loveka vendar A?e nekako gre, dokler lahko sami opravljamo svoje osnovne potrebe. Ker se pa miA?ice veA? ne uporabljajo, kaj A?ele da bi trenirale, zaA?no zelo hitro propadati in A?lovek najprej pristane na palici, nato na berglah in kar kmalu na hodulji. Ker pa veA?ina ljudi A?e takrat ne ukrepa, prej ali slej obleA?ijo v postelji, kar pa jim povzroA?i veliko teA?av. Poleg psihiA?nih travm, ker si odvisen od drugih in ne moreA? sam opraviti osnovnih potreb, se zai??i??nejo pojavljati zaprtje, inkontineca, preleA?enine, pljuA?nice

Kako si lahko pomagamo?

Najbolj slikovito vam lahko predstavimo, A?e vam ponazorimo z enim izmed primerov iz naA?e prakse. Poklicala nas je gospa Stanislava (81 let), ki je zelo teA?ko hodila. Imela je boleA?ine v kriA?u in zaradi njih bila celo en mesec hospitalizirana in na zelo moA?nih protiboleA?inskih tabletah. Ko nas je poklicala, smo naredili fizioterapevtski pregled in se dogovorili za terapijo, trikrat na teden. Po dveh mesecih in pol smo z gospo priA?li do faze, ko je lahko odA?la sama v trgovino in nazaj z berglami. Enkrat pa je A?la nabirati tudi gobe na Pokljuko. Vmes smo seveda A?tevilo terapij zmanjA?evali, do faze, ko je bila zopet pripravljena na samostojno hojo in A?ivljenje.

SporoA?ilo gospe Stanislave:

A?al mi je le to, da za podjetje Therapia d.o.o. nisem vedela A?e prej. Postavili so me nazaj na noge in mi dali moA?nost, da zopet A?ivim dostojno kot A?lovek. Svoje na novo pridobljene samostojnosti pa se zelo veselim, saj mi je omogoA?ila A?loveka vredno A?ivljenje.

Za ves trud, ki so ga imeli z mano se jim iskreno in res iz vsega srca zahvaljujem.


Ne A?akajte in nas pokliA?ite na 040 858 959 ter se naroA?ite na brezplaA?en pregled.


VeA? o miA?ii??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??ni oslabelosti in oteA?koA?eni hoji

MiA?iA?na oslabelost (v nadaljevanju oslabelost) je pri starostnikih zelo pogost pojav.

Do danes A?e niso odkrili nobenega zdravila, ki bi neposredno ozdravilo oslabelost, ki ima sama po sebi hude posledice, saj privede v konA?ni fazi do nepokretnosti, ta pa do ran na koA?i, pljuA?nice, odvisnosti od tuje pomoA?i in na koncu lahko vodi celo v smrt.


Kaj lahko naredimo?

Edino uA?inkovito zdravilo proti oslabelosti, A?e le-ta ni posledica kakA?ne druge kroniA?ne bolezni kot so npr.: levkemija, druga rakava obolenja, sistemska obolenja itd., je pravilno gibanje, ki se ga starostniki nauA?ijo s pomoA?jo strokovno usposobljenih fizioterapevtov.


Kdaj ukrepati proti oslabelosti

UA?inkovitost fizioterapije je odvisna od A?tevilnih dejavnikov, predvsem pa od psihofiziA?nega stanja uporabnika in pravoA?asnega ukrepanja. LogiA?no je sklepanje, da je pomembno s fizioterapijo priA?eti takoj, ko se pojavi problem. Tisto kar pa na prvi pogled ni najbolj oA?itno je, da jo je priporoA?ljivo izvajati kot preventivo, hkrati pa zanjo ni nikoli prepozno. Celo takrat, ko druge metode klasiA?ne medicine odpovejo, se da s fizioterapijo A?e veliko narediti.

Oslabelost se lahko zelo hitro pojavi in stopnjuje in brez ukrepanja ima lahko teA?ke posledice za posameznika in njegovo okolico. Zato strokovnjaki svetujemo, da se A?e ob prvih znakih oslabelosti obrnete na usposobljenega fizioterapevta, saj lahko ob pravoA?asnem ukrepanju s sorazmerno malo truda povsem odpravite vse simptome in s tem prepreA?ite posledice, ki bi v nasprotnem primeru sledile.

Kako se kaA?e oslabelost?

Oslabelost se kaA?e predvsem v naslednjih znakih:

Hitra utrudljivost, pomanjkanje energije, slaba volja, zaA?etki depresije, pri nekaterih pacientih so se pokazali tudi znaki slabe prekrvavitve, prva stopnja preleA?anine, vrtoglavica ob minimalnem gibanju, spet pri drugih pa tudi pomanjkanje apetita ter zmanjA?an obA?utek za A?ejo. Vse to so znaki sploA?ne oslabelosti, ki nemalokrat prizadene starejA?o populacijo.

Oglejmo si primer 76. letnega gospoda P.L., ki je zbolel za obiA?ajno gripo in zaradi nje obleA?al v postelji slaba dva tedna. Prej samostojen in neodvisen gospod je zaradi na videz nedolA?nega obolenja postal zelo slaboten. Ker se je bal, da bi zaradi svoje oslabelosti celo padel in si zlomil kolk, se je gibal vedno manj in zato obleA?al v postelji. Zaradi leA?anja je pacient P.L. zbolel tudi za pljuA?nico, ki ga je skoraj stala A?ivljenja.

Ko so svojci uvideli, da je situacija zelo resna, so se posvetovali z zdravnikom, ki jim je predlagal naj se obrnejo na usposobljenega fizioterapevta. Ker pa gospod ni mogel veA? samostojno hoditi, so reA?itev videli v tem, da fizioterapevta povabijo na dom.

Zasledili so naA? oglas, ki to storitev ponuja, in tako je nastala A?e ena zgodba, ki govori o rezultatih pravoA?asnega ukrepanja. S fizioterapijo smo priA?eli takoj, saj bi vsakrA?no odlaA?anje stanje samo A?e poslabA?alo.

Ob pomoA?i, pravilnem izboru vaj in dobro naA?rtovanem poteku rehabilitacije, je gospod P.L. kaj hitro zaA?el pridobivati nazaj miA?iA?no moA? in kondicijo, izboljA?ale so se kardiorespiratorne sposobnosti, zmanjA?ale so se vrtoglavice. Ker je bil spet aktiven se je poslediA?no vrnil apetit, veA? je tudi pil.

Najvei??i??ji cilj gospoda P.L. je bil ponovno postaviti se na noge in hoditi, ter povrniti svojo samostojnost in neodvisnost v dnevnih aktivnostih.

S strokovno pomoA?jo in prijemi se je povrnila tudi samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti, tako da je gospod, po treh tednih fizioterapevtske obravnave, bil sposoben se samostojno gibati po stanovanju. Sledilo je A?e ponovno uA?enje in trening hoje po stopnicah, da bi gospod lahko priA?el tudi ven iz hiA?e. Rehabilitacija je bila usmerjena v obnovo funkcionalnih sposobnosti, ki so bile vezane na pacientove A?elje in potrebe.


A?as – sovraA?nik ali zaveznik

Pomembno je vedeti, da je rezultat rehabilitacije odvisen od pravoA?asnega ukrepanja. Vsi vemo, kako teA?ko je pridobiti kondicijo in miA?iA?no moA?, pomislimo samo koliko priprav in treningov potrebujejo npr. ljudje, ki se pripravljajo na maraton ali hodijo v hribe. Hkrati pa vemo, da lahko A?e A?tirinajst dni neaktivnosti in poleA?avanja v veliki meri poslabA?a pridobljeno fiziA?no pripravljenost.

V tem primeru je A?as zelo pomemben in dlje ko na nas delujejo uA?inki neaktivnosti, daljA?a bo rehabilitacija in slabA?i bodo rezultati. Hitro se znajdemo v zaA?aranem krogu, saj nam lahko A?e minimalne aktivnosti povzroA?ajo velike napore in nam tako A?e dodatno jemljejo potrebno voljo, energijo in motivacijo.

m

Zakaj je dobro ohranjati in izboljA?ati zmogljivost hoje?

  • trening srca in pljuA?

  • krepitev miA?ic

  • nadziranje krvnega tlaka

  • krepitev imunskega sistema

  • veA?ja telesna zmogljivost

m

Obrnite A?as sebi v prid in ukrepajte takoj, ko opazite prve znake miA?iA?ne oslabelosti.


Ne A?akajte in nas pokliA?ite na 040 858 959 ter se naroA?ite na brezplaA?en pregled.