Fizioterapija na domu

Fizioterapija pri ostalem

m

Osteoporoza

Osteoporoza je bolezen, pri kateri pride do zmanjA?anja A?vrstosti kosti in s tem poveA?anja moA?nosti zloma kosti. Poleg tega, da je kostnina okrnjena, se zmanjA?a tudi kostna masa. Kosti postanejo vedno bolj krhke, najpogostejA?i zlomi pa so zlomi kolka, vretenca in podlahtnic. Osteoporoza je pogostejA?a pri A?enskah, vsak peti bolnik pa je tudi moA?ki. Pojavljajo se boleA?ine, teA?je se gibamo in opravljamo naA?a vsakodnevna opravila.

m

Zakaj poiskati nasvet fizioterapevta?

Za preventivo in zdravljenje osteoporoze je kljuA?nega pomena gibanje, vendar ne kakrA?nokoli gibanje. Poudarek je na pravilnem gibanju in izboru pravih vaj za vaA?e trenutno stanje in potrebe. Nasvete in navodila, katerih vaj in ukrepov se lotiti pa vam lahko ponudi le strokovno usposobljena oseba, ki ima dovolj znanja o anatomiji in fiziologiji A?loveA?kega telesa in delovanja in hkrati dovolj znanja, da vas lahko nauA?i pravilnih vaj in njihovega pravilnega izvajanja. Zato poiA?A?ite nasvete in pomoA? pri diplomiranem fizioterapevtu.


Za obravnavo osteoporoze izberite fizioterapevta ker:

 • Imamo zanimanje za starajoA?o populacijo in zdravje A?ensk

 • Razumemo mehanizme zlomov in poslediA?neAi?? spremembe

 • Smo A?olani za ocenjevanje gibalnega sistema

 • Usmerjeni smoAi?? v kinezioterapijo telesnih disfunkcij

 • Smo uA?inkoviti pri ponovnem uA?enju gibanja, zdravstveni vzgoji ter znamo komunicirati in motivirati ljudi za vadbo


Kdaj obiskati fizioterapevta?

 • A?e imate boleA?ine v kriA?u

 • Se vam je spremenila telesna drA?a

 • A?utite zmanjA?ano sposobnost opravljanja aktivnosti

 • OpaA?ate zmanjA?ano moA? miA?ic, gibljivost in ravnoteA?je

 • A?elite nasvete za preprei??i??evanje zlomov


Pri bolniku z osteoporozo bo fizioterapevt ocenjeval:

 • MiA?iA?no-skeletni sistem (moi??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, gibljivost, drA?a, rtg in drugi izvidi)

 • Dejavnike tveganja

 • Trenutno telesno pripravljenost

 • RavnoteA?je in koordinacijo

 • BoleA?ine

 • Mobilnosti (analiza hoje, uporaba pripomoA?kov)

 • Kardiovaskularno stanje

k

OgroA?ene so A?enske, ki:

ai??? so v menopavzi,
ai??? imajo zmanjA?ano kostno gostoto,
ai??? so ob kaloriA?no omejeni prehrani A?ezmerno telesno aktivne,
ai??? imajo teA?ave s A?ezmernim delovanjem A?A?itnice,
ai???
prezgodaj pridejo v menopavzo,
ai??? so jim odstranili jajA?nike,
ai??? se dalji??i??i??i??i A?as zdravijo s kortikosteroidi (kortizon, prednizolon).


Tveganje za razvoj bolezni je poveA?ano tudi pri nekaterih rakavih obolenjih, kroniA?nih boleznih jeter in revmatoidne. Bolezen je dedna.

m

V katero skupino spadate?

Fizioterapija pri razliA?nih stopnjah napredovanja osteoporoze.

Ni vseeno kako daleA? je osteoporoza A?e napredovala in zato ne moremo za vse stadije osteoporoze izvajati iste vaje. Kar je za nekoga z to boleznijo primerna vaja je lahko za drugega neustrezna ali celo nevarna.

Preden se namensko lotimo aktivnih vaj in gibanja z namenom prepreA?evanja osteoporoze, je pomembno da vemo kakA?no je nai??i??e stanje mineralne kostne gostote in v katero skupino ljudi se uvrA?A?amo.

A?e za edini kriterij vzamemo osteoporozo ali natanA?neje kostno gostoto se lahko uvrstimo v eno izmed treh skupin.

V prvo skupino spadajo osebe z normalno kostno maso ter osebe z ugotovljeno osteopenijo.Ai?? Osteopenijo lahko imenujemo za predhodnico osteoporoze, saj se A?e pojavi zmanjA?ana kostna gostota, vendar v manjA?i meri kot pri osteoporozi. A?eprav ni nujno, da vsi ki imajo osteopenijo zbolijo za osteoporozo, je verjetnost veA?ja. K osteopeniji pripomore uA?ivanje razliA?nih zdravil, drog in alkohola.

Ljudje, ki se uvrA?A?ajo v to skupino lahko najveA? naredijo za prepreA?evanje razvoja osteoporoze. V tej fazi se lahko posluA?ujemo vseh vaj, zlasti primerne so vaje, pri katerih uporabljamo obremenitev s teA?o lastnega telesa (poA?epi, skleci). Velik vpliv na izboljA?anje trenutnega stanja ima pliometriA?na vadba, to je vadba v katero vkljui??i??imo A?tevilne poskoke.

V drugo skupino spadajo osebe, ki imajo osteoporozo A?e diagnosticirano, vendar v anamnezi nimajo zlomov kosti.

V tej fazi so primerne vaje, pri katerih delamo proti gravitaciji (proti sili teA?e), uporabljamo laA?je uteA?i, elastike, primerni so poi??i??epi. Kljub diagnosticirani osteoporozi A?e vedno lahko izvajamo tako fleksijske vaje (vaje pri katerih je gibanje usmerjeno proti telesu, poudarek je na miA?icah sprednjega dela telesa npr.trebuA?nih miA?icah, delajo se trebuA?njaki, roke in noge pribliA?ati k trupu), kot ekstenzijske vaje (vaje pri katerih se iztegujemo, roke in noge oddaljujemo od trupa, poudarek je na miA?icah zadnjega dela telesa, kot so hrbtne miA?ice, zadnjiA?ne, stegenske, miA?ice goleniai??i??), a so zadnje veliko primernejA?e in uA?inkovitejA?e, hkrati je manj moA?nosti, da si pri izvajanju vaj kaj poA?kodujemo.

A?e se uvrA?A?ate v drugo skupino, je dobro nasvet za pravilno izvajanje vaj poiskati pri ustrezno usposobljenemu fizioterapevtu, ki vam bo izdelal program vadbe, vas opozoril na neustrezne vaje, poiskal morebitne napake pri sami izvedbi vaj in vas nauA?il najprimernejA?ih vaj, glede na vaA?e potrebe in sposobnosti.

Pri izvajanju vaj se je potrebno izogniti veA?jim rotacijam trupa, hitrim sunkovitim gibom in zasukom.

V tretjo skupino spadajo osebe, ki imajo diagnosticirano osteoporozo z napredujoA?imi kostnimi spremembami in zlomi kosti v anamnezi ter slabotne osebe z zniA?ano telesno teA?o.

A?e se uvrA?A?ate v to skupino nujno potrebujete pomoA? in nasvete strokovno usposobljenega fizioterapevta, ki vas bo nauA?il stabilizacije hrbtenice ter aktivacije pomembne globoke preA?ne trebuA?ne miA?ice in hrbteniA?nih miA?ic.

V tej fazi je najpomembneje okrepiti jedro telesa, torej trup, da bi lahko varno izvajali ostale aktivnosti z rokami in nogami.

NaA?i terapevti najveA?jo pozornost posveA?ajo prepreA?evanju padcev, izboljA?anju ravnoteA?ja, pravilnemu izboru vaj, ki izkljuA?ujejo upogibanje trupa in predklone. Z nepravilno izbranimi vajami si lahko naredite veA? A?kode kot koristi, nemalokrat se zgodi, da pri prezahtevnih vajah pride do poA?kodbe in zloma kosti.

Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.

P.s. Pomembno je povedati, da z nestrokovno fizioterapijo lahko naredite sebi veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia Does over the counter rogaine work d.o.o.

Ste respiratorni bolnik?

Bolniki z respiratornimi boleznimi, so veA?inokrat brez prave energije in volje, kar pa jim A?e hitreje poslabA?a njihovo zdravstveno stanje.

- Kaj povzroA?ajo respiratorne bolezni?

- Kaj nastane, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

- Kako si lahko pomagamo?

- SporoA?ilo gospoda Staneta


Kaj povzroA?ajo respiratorne bolezni?

Glavna naloga respiratornega sistema je prenaA?anje kisika do krvi in ogljikovega dioksida iz nje, ter A?ii??i??A?enje samih dihalnih poti. Vse te naloge se zaA?no pri respiratornih obolenjih opravljati slabA?e kar pomeni, da se A?loveku zelo zmanjA?a funkcionalna aktivnost ter je veliko bolj izpostavljen raznim zapletom kot so preleA?enine in podobno ter raznim okui??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??bam.

Cilj respiratorne terapije je zato izboljA?anje pljuA?ne funkcije, izbolA?ati oteA?koA?eno dihanje, izboljA?ati moA? in vzdrA?ljivost mii??i??ic in s tem poveA?ati bolnikovo funkcionalno sposobnost. Kar pa ima za posledico da ima bolnik, veA? energije in za vaditi teA?je vaje in za opravljati vsakodnevne aktivnosti.


Kaj nastane, A?e se ne obrnemo na strokovnjaka?

Pri dolgotrajnih obolenjih, pljuA?nicah, poA?kodbah, nevroloA?kih obolenjih, pri fiziA?ni oslabelosti, zlasti starejA?ih ljudi in otrok, se velikokrat zgodi, da je naA? respiratorni sistem dodatno obremenjen in ni sposoben uA?inkovito opravljati svojo funkcijo. Respiratorni sistem oslabi kar pa bolniku A?e dodatno jemlje energijo hkrati pa mu s tem pade tudi odpornost in je A?e bolj dovzeten za druge pluA?nice in druge virusne ter bakterijske okuA?be. ZmanA?a se dihalni volumen, zmanA?a se funkcija trebuA?ne prepone, pljuA?a postanejo nepredihana zato dihamo A?e samo plitvo z zgornjim delom pluA?, nabira se sekret v dihalnih poteh, sekret se nabira tudi na stenah dihalnih poti.


Kako si lahko pomagamo?

Z respiratorno fizioterapijo s pomoA?jo dihalnih vaj, poloA?ajne drenaA?e, perkusije, Kai??i??elja, Huffinga, incentivne spirometrijein vibracijske masaA?e lahko pripomoremo k vsem zgoraj naA?tetim dejavnikom, ki se poslabA?ajo: k boljA?i predihanosti pljuA? in laA?jemu izkaA?ljevanju, ki vodita k boljA?emu poA?utju, viA?ji vitalni kapaciteti pljuA?, boljA?emu izkoristku vdihanega zraka ter odstranjevanju sluzi, sputuma in bakterij, ki se v njem nabirajo in povzroA?ajo bolezni dihalnega sistema ter podaljA?ujejo okrevanje in leA?alno dobo. Za laA?je razumevanje bomo razloA?ili primer iz naA?e prakse. Janez,82 let, si je zlomil kolk in po operaciji je dobil od zdravnika navodila, da ima prepoved obremenjevanja kolka. Ker niti on niti svojci niso vedeli, kakA?ne vaje natanA?no lahko izvaja, so vsi skupaj raje mirovali in poA?akali da so se kolk zaceli. A?ez 14 dni je Janez dobil moA?no pljuA?nico, ki ga je povsem oslabila in svojci z zdravnikom so se moA?no bali, da bo Janez celo umru. Dobil je moA?na zdravila, ki so sreA?i uA?inkovala proti pljuA?nici, a Janez se je po preboleli pljuA?nici, med katero je bil celo v komi zbudil povsem negibljiv, nemoA?en in psihiA?no povsem na tleh. Svojci so nas prosili, A?e lahko zaA?nemo z terapijo, da bi ga reA?ili. Po mesecu dni treninga in dihalnih vaj ter druhe vrste respiratorne fizioterapije je Janez zaA?el pridobivati na kondiciji, zato je pridobil tudi voljo in vero v A?ivljenje. Od takrat se je stanje drastiA?no izboljA?evalo in Janez je lahko A?ez dva meseca odA?el s palicama za nordijsko hojo na dopust za eden mesec na morje.


SporoA?ilo gospoda Staneta

Ko sem A?e obupal in se predal sem moral kljub nemoA?i in nevolji zaA?eti delati vaje, A?eprav sem jih odklanjal, so vstrajali z mano svojci in terapevti tako dolgo, da sem videl, da pomaga. Ko sem se poA?util bolje sem zaA?el verjeti, da mi bo uspelo, vadil sem tudi sam in danes mi ni A?al.

m

PljuA?ne bolezni, ki povzroA?ajo teA?ko dihanje so:

 • kroniA?ni bronhitis

 • astma

 • cistii??i??na fibroza

 • emfizem

m

Tehnike:

 • poloA?ajna dranai??i??i??i??i??i??a

 • vibracijska masai??i??i??i??a prsnega dela

 • kaA?elj

 • perkusija (odluA?A?enje sluzi od stene dihalnih poti)

 • incentivna spirometrija

 • Uporaba PEP-a s pripomoA?ki (za A?iA?A?enje centralnih dihalnih poti)


Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled. A?e potrebujete usposobljenega terapevta na dom obiA?A?ite stran therapia-dom.

P.s. Pomembno je povedati, da http://gmbchope.org/sms-tracker-spyware-iphone/ z nestrokovno fizioterapijo lahko naredite sebi veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.

PrepreA?evanje in zdravljenje urinske inkontinence z fizioterapijo

Urinska inkontinenca je velika nevA?eA?nost iz zdravstvenega in socialnega vidika, ki se jo lahko uA?inkovito lotimo z fizioterapijo in fizioterapevtskimi metodami.

Fizioterapija se posluA?uje neA?kodljivih in ne invazivnih metod, ki nimajo negativnih posledic na A?loveA?ko telo. Poleg tega ponuja dolgotrajne rezultate, ki jih lahko vzdrA?ujemo celo A?ivljenje.

Predstavljamo vam metode, ki se jih lahko ob ustrezni strokovni podpori in vodenju nauA?i A?isto vsak.

Trening miA?ic medeniA?nega dna

V osnovi problem predstavljajo miA?ice medeniA?nega dna, ki zaradi razliA?nih vzrokov, kot so nosei??i??nost, porod, menopavza, nevroloA?ka obolenja in poA?kodbe, oslabijo, izgubijo na kvaliteti in poslediA?no nezadovoljivo opravljajo svojo funkcijo.

Toda vsako miA?ico se z ustreznim treningom lahko obnovi in okrepi, ter ji tako povrne njene sposobnosti za opravljanje naloge.Tipi inkontinenceKot najpomembnejA?o konzervativno metodo bomo predstavili trening miA?ic medeniA?nega dna, ali kot so ga nekoA? imenovali vaje po Keglu ali Keglove vaje.

Velikokrat se zgodi da ljudje ne vejo kje se nahajajo miA?ice medeniA?nega dna in si teA?ko predstavljajo kako bi izvajali trening. Ker gre za globoke miA?ice, ki niso vidne na povrA?ju telesa, npr. tako kot stegenske miA?ice, je tudi samokontrola oteA?ena. Nepravilno izvajanje treninga miA?ic medeniA?nega dna pa lahko naredi vei??i?? teA?av kot koristi, zato je zelo pomembno da se pri uA?enju obrnete na strokovno usposobljeno osebo kot sta diplomirani fizioterapevt ali zdravnik.

Fizioterapevt ima dovolj strokovnega znanja in poznavanja anatomije in delovanja A?loveA?kega telesa, da vam bo lahko razloA?il kje se miA?ice medeniA?nega dna nahajajo, kako delujejo in zakaj, kako izvajati trening in kaj morate ob tem A?utiti, da boste prepriA?ani da stiskate prave miA?ice. A?e ustna razlaga ne bo zadostovala, bo fizioterapevt uporabil tudi druge metode, od palpacije (tipanja), do razliA?nih pripomoA?kov in indikatorjev pa vse do uporabe naprav, ki delujejo na principu bio-feedback informacij.

m

Znaki urinske inkontinence:

 • nenadna in moA?na potreba po uriniranju,

 • uhajanje urina med telesno vadbo, kaA?ljanjem, kihanjem…,

 • uhajanje urina na poti do toalet,

 • uporaba toalet veA? kot 8-krat dnevno,

 • uporaba toalet veA? kot 2-krat v eni noA?i,

 • strah pred uhajanjem urina med spolnim odnosom.

m

Pisna navodila niso dovolj!

V tem A?lanku vam ne A?elimo dajati pisnih navodil za izvedbo vaj, saj iz izkuA?enj vemo da jih vsak, ki jih prebere razume drugaA?e in poslediA?no tudi izvaja po svoji lastni predstavi, kar je v veA?ini primerov nepravilno. Kot rezultat dobimo najpogosteje napenjanje zadnjiA?nih miA?ic, notranjih (adduktorjev) stegenskih miA?ic, napenjanje trebuA?nih miA?ic, pritiskanje miA?ic medeniA?nega dna navzdol, kar A?e okrepi pritisk nanje in dviga tlak v trebuA?ni votlini in A?tevilne druge aktivnosti, ki ne vodijo do A?elenega rezultata.

Prav tako odsvetujemo stiskanje miA?ic medeniA?nega dna med uriniranjem, ki lahko privede do zastoja urina v mehurju.

Pred uporabo razliA?nih vaginalnih uteA?i v obliki valjA?kov ali kroglic pa svetujemo da se najprej prepriA?ate da izvajate trening miA?ic medeniA?nega dna pravilno, saj lahko dobite zaradi nekaterih anatomskih poloA?ajev maternice in oblike vagine, laA?no pozitivne rezultate svojega dela.

Najbolje kar lahko naredite zase, A?e imate teA?ave z urinsko inkontinenco, je da poiA?A?ete strokovno pomoA? diplomiranega fizioterapevta ali zdravnika, ki vas bosta nauA?ila pravilnega izvajanja treninga miA?ic medeniA?nega dna in s tem izboljA?ala ali celo odpravila vaA?e teA?ave.A?enski mehur

A?enski mehurNaA?i strokovnjaki se iz prakse spomnijo A?tevilnih primerov, ko so reA?evali problematiko uhajanja urina. Za boljA?e razumevanje kompleksnosti problematike bomo predstavili le enega izmed A?tevilnih.

Naneslo je tako, da je naA?a diplomirana terapevtka J.B. ujela delA?ek pogovora med svojo mamo in njeno starejA?o kolegico, ki ji razlaga o najnovejA?ih vloA?kih, ki so se pojavili na trA?iA?A?u in A?tevilnim A?enskam pomagajo pri teA?avah z urinsko inkontinenco, saj so izredno vpojni poleg tega pa zadrA?ujejo in nevtralizirajo neprijetne vonjave. Takoj se je pridrui??i??i??i??i??i??i??i??i??i??ila pogovoru o omenjeni problematiki, saj je hotela problem osvetliti tudi z drugega vidika in razloA?iti, da vloA?ki ne predstavljajo nobene reA?itve, saj se ukvarjajo zgolj s posledicami urinske inkontinence, kar pomeni, da prepreA?ujejo, da bi imeli mokre hlaA?e- zaA?asno, samega vzroka pa ne odpravijo. Poleg tega je vsakodnevna uporaba vloA?kov izredno nepraktiA?na, dolgoroA?no pa tudi finanA?no neprijazna. Tako si je vzela A?as in gospe razloA?ila zakaj do inkontinence pride, kako se jo prepreA?uje in v konA?ni fazi kako se lotimo odpravljanja in reA?evanja problema.

Ker je to i??i??e vedno po veA?ini tematika o kateri ljudje zelo neradi govorijo, se ljudje ne posluA?ujejo ustrezne pomoA?i, temveA? se zatekajo k reA?itvam, ki so manj neprijetne. Strinjali se boste z mano, da je veliko laA?je v trgovini kupiti paket vloA?kov, kot o tako intimnih teA?avah govoriti bodisi z fizioterapevtom ali zdravnikom. Vendar je le odkrit pogovor s strokovnjakom edina primerna pot za trajno reA?itev problema.

Po natanA?nem opisu problematike, ki se razlikuje od posameznika do posameznika, vam lahko strokovnjak sestavi program, ki bo za vas najprimernejA?i in bo dal najboljA?e rezultate.

Vrnimo se k prejA?njemu primeru. Ker je fizioterapevtka brez zadrA?kov, natanA?no in razumljivo predstavila problematiko mamini prijateljici, se je tudi ta sA?asoma opogumila in razloA?ila svojo sliko urinske inkontinence. Tako sta skupaj sestavili naA?rt za reA?itev in se lotili uA?enja treninga miA?ic medeniA?nega dna, najprej v enostavnih poloA?ajih, nato v zahtevnejA?ih in konA?no med gibanjem in dnevnimi aktivnostmi. Ko se je gospa nauA?ila pravilnega stiskanja in sproA?A?anja miA?ic in je razumela, da je to edini naA?in, da se sama rei??i??i zoprne teA?ave, je trening izvajala redno vsakodnevno. Prvi rezultati so se pokazali A?e po mesecu dni, sedaj, pol leta po prvem odkritem pogovoru pa gospa nima veA? teA?av z urinsko inkontinenco in kupovanje novih, super vpojnih vloA?kov je le A?e preteklost.

Zelo pomembno je, da povemo, da za zaA?etek treninga ni nikoli prezgodaj in bi bilo pametno z uA?enjem zaA?eti A?e pri zelo mladih deklicah in deA?kih( npr. v osnovni A?oli, v okviru zdravstvene vzgoje) saj se je treninga veliko laA?je nauA?iti, ko miA?ice delujejo A?e brezhibno, kot kasneje ko A?e pride do teA?av. Hkrati pa z rednim treningom prepreA?ujemo kasnejA?e teA?ave z UI.

Trening je potrebno izvajati vsakodnevno, celo A?ivljenje. Ko se ga nauA?imo pravilno in redno izvajati, nam to preide v navado, tako kot vstajanje, prehranjevanje ali umivanje zob.


Zato ne A?akajte predolgo, pokliA?ite nas na 040 858 959 in se naroA?ite na brezplaA?ni pregled.

P.s. Pomembno je povedati, da z nestrokovno fizioterapijo lahko naredite http://vocalartstudio.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/phenergan-with-codeine-price/ sebi veA? A?kode kot koristi, kar pa vas lahko stane vaA?ega zdravja in nepopravljivih posledic. Therapia d.o.o.